Pomoc materialna dla uczniów

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 2156, poz. z późn. zm.).
 • Uchwała Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dziecoim i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Szczekociny.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015r. nie może być większa niż 514,00 zł/ os. w rodzinie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego lub w odniesieniu do słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczekocinach przy ul. Przemysłowej 2 w godzinach:

 

Poniedziałek, wtorek, środa: 07:00 – 15:00

Czwartek: 07:00 – 16:00

Piątek: 07:00 – 14:00

 

Stosownie do art. 90 n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego po upływie określonego w ustawie terminu.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia wszystkie dochody rodziny za miesiąc sierpień.

 

Dochody, które powinny zostać wykazane przy ubieganiu się o przyznanie stypendium szkolnego:

 

 1. wynagrodzenie  za pracę (netto)
 2. zasiłek rodzinny i dodatki stałe
 3. zasiłek pielęgnacyjny
 4. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
 5. zasiłki stałe z pomocy społecznej
 6. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne
 7. alimenty
 8. zasiłek dla bezrobotnych
 9. dodatek mieszkaniowy
 10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
 11. dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 250 zł )
 12. świadczenie rodzicielskie
 13. Inne dochody

 

Ponadto do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie innych niż dochodowa przesłanek wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia (np. bezrobocie- zaświadczenie  z urzędu pracy lub oświadczenie, niepełnosprawność- stosowne orzeczenie itd.)


Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczekociny.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2100,00zł (rocznie),
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej – art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających.

 

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 

1. Zakup podręczników i materiałów  szkolnych - od lipca 2016r.

2. Abonament internetowy – od września  2016r. do czerwca 2017r.

3.  Bilety za dojazdy do szkoły -od września 2016r. do czerwca 2017 r.

 

 • pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • nauka języków obcych,
 • wizyty u logopedy,
 • ćwiczenia rehabilitacyjne,
 • pokrycie kosztów związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych (poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia;
 • zakup edukacyjnych programów komputerowych,
 • wycieczka szkolna lub wyjazd na „zieloną szkołę”,
 • podręczniki,
 • zeszyty,
 • słowniki,
 • encyklopedie,
 • atlasy,
 • tablice matematyczne,
 • lektury szkolne,
 • tornister (plecak szkolny),
 • obuwie sportowe wyłącznie na lekcje wychowania fizycznego (np. adidasy, tenisówki, halówki),
 • strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego ( np. bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, spodenki sportowe itp.)
 • przybory do nauki zawodu,
 • artykuły szkolne ( np.: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy,
 • korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina),
 • koszty abonamentu internetowego,
 • tusze do drukarek,
 • biurko i krzesło do biurka,
 • sprzęt muzyczny,
 • pokrycie kosztu udziału na zajęciach na basenie (faktura, rachunek z pływalni wystawiony imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć na basenie, potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych lub potwierdzenie ze szkoły),
 • zakup wyposażenia na zajęcia na basenie (stroju kąpielowego, kąpielówek, klapek, okularów pływackich i innych),
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe – uczestnictwo potwierdzone przez osobę prowadząca zajęcia,
 • kółka zainteresowań – uczestnictwo potwierdzone przez osobę prowadząca zajęcia.

 

UWAGA!!!

 

Od września 2013r. zmienił  się sposób rozliczania stypendium szkolnego. Rozliczając przyznane stypendium należy przedstawić dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginały faktur, oryginały rachunków uproszczonych, oryginały umów kupna sprzedaży), który musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami  wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Istotne jest by np. plecak czy buty miały adnotację „szkolne” , „sportowe”.

 

      Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, odzież na zajęcia praktyczne – zasadność zakupu potwierdzona przez dyrektora szkoły).

      Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

 

Zasiłek szkolny


WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZCZEKOCINACH.

(ul. Przemysłowa 2 , tel. 034 3557 960; 034 3557 013)  w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
 • zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.


Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Szczekociny,
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach

ul. Przemysłowa 2

42-445 Szczekociny

tel. (034) 3557 013

e-mail: ops@szczekociny.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek-Środa w godz. 7.00-15.00

Czwartek w godz. 7.00-16.00

Piątek w godz. 7.00-14.00