Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 1. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tj.Dz. U. z 2018 poz. 755)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj. Dz. U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

Jak jest wypłacany zryczałtowany dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 3. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny

 1. Należy pobrać niezbędny druk, dostępny w MGOPS w Szczekocinach.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w MGOPS w Szczekocinach.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii  z dnia 23 kwietnia 2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019r. wynosi:
 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł. miesięcznie.

Termin i sposób załatwienia

 1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach.
 4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach

ul. Przemysłowa 2

42-445 Szczekociny

tel. (034) 3557 013

e-mail: ops@szczekociny.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek-Środa w godz. 7.00-15.00

Czwartek w godz. 7.00-16.00

Piątek w godz. 7.00-14.00